Elállás joga

Vásárlóink jogosultak és élhetnek a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával, így elállhat a vásárlástól.

Megrendelés esetén Ön a szerződéstől az áru, vagy több áru egyidejű megrendelése, de különböző időpontokban történő szállítása esetén az utoljára kiszállított áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat, ezt ezen határidőn belül jeleznie kell. Az elállás jogát emellett akár már a megrendelés napja és az áru megérkezésének napja köti időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvételi dátumát bizonyítja saját flottaszolgálatunk, illetve a GLS csomagjegyzéke, szállítójegyzéke.

Elállásnál a Bionwell Magyarország Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) köteles a Megrendelő által kifizetett teljes összeget (ha ez már megtörtént; vételár és esetleges szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni.

A fentebb leírtak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a Szolgáltatótól árut vesz, rendel, vagy ajándékba kap a vevő által, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó elállásra vonatkozó igényét be kell jelenteni.Elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefonon, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján)  elérhetőségeink igénybevételével a Szolgáltató részére a határidőn belül (a fent megjelölt határidő lejárta lőtt).

A nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide: A nyilatkozat letöltése - Ezt kitöltve visszaküldheti postán vagy beszkennelve faxon, vagy e-mailben. Ha weboldalunkon keresztül juttatná el elállási szándékát hozzánk, töltse ki az elállási ívet, itt: Elállási ív kitöltése

Írásban történő elállás esetén a Szolgáltató a beérkezést követően haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának/szándékának megérkezését. Határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az írásbeli elállási igényt, ha a Fogyasztó az Elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő elállás esetén a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő elállás esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számításánál. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére (7500, Nagyatád Árpád u. 27/A) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, az általa megrendelt futárnak átadja, vagy a Bionwell futárszolgálat munkatársának átadja) a terméket.

Költségek: A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az elállás kapcsán a Fogyasztót alapesetben más költség nem terheli. Kivételt képeznek ez alól azok a többletköltségek, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő átvételi/fuvarozási módot választott. Pl. gyorsabb, és emiatt drágább futárszolgálat. Az egyeztetett kiszállítás megkezdését követő elállás, vagy át nem vétel esetén is keletkezik visszaszállítási költség, ami a vevőt terheli. Az árak a termék súlyának függvényében az alábbiak szerint alakulnak:

0-5 kg

5.000 Ft

5-40 kg

10.000 Ft

40-75 kg

15.000 Ft

75-110 kg

20.000 Ft

110-150 kg

30.000 Ft

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

Visszafizetés: A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a terméket nem küldte vissza, a visszaküldést egyértelműen nem igazolta, valamint meg nem bizonyosodott a termék állapotáról, annak sértetlenségéről. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Szolgáltató és a Fogyasztó más visszafizetési mód igénybevételéről egyeztetnek. Az eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett rongálásért, kárért, amely értékcsökkenést eredményez, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat, vagy szakszerűtlen használat miatt következett be. Előrendelt (a Vevő személyéhez kötött, illetve utasításai alapján, kifejezetten a kérésére beszerzett) terméket nem áll módunkban visszavenni! A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A visszatérítés nem vonatkozik a ki- és visszaszállítási költségekre, esetleges beszerelési költségre. - A vevő által használatba vett, vagy hiányos csomagolásban, nem karc-, és sérülésmentesen visszajuttatott termék esetében nem vállaljuk a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatjuk a vásárlónak, a saját költségére. Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. A vevő ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Fontos információ! A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, hiányosságokat a vásárló köteles megtéríteni! Terméket kizárólag előzetes időpont-egyeztetés után áll módunkban átvenni!Terméket kizárólag előzetes időpont-egyeztetés után áll módunkban átvenni!

Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári csomagolásban érkezik vissza, és minden csomagolási és termékelemet tartalmaz. A jelen pont szerinti indoklás nélküli elállás joga nem gyakorolható abban az esetben, ha ön olyan terméket rendelt meg, amely kizárólag bontatlan és sérülésmentes állapotban hozható forgalomba, és az egészségügyi vagy higiéniai okokból a felbontás után már nem küldhető vissza. Amennyiben a termékkel kapcsolatos elégedetlensége miatt kíván elállni a szerződéstől, úgy az Ön kérését szavatossági igénynek tekintjük, és aszerint is kezeljük. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti szerződésre, a szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletei vonatkoznak. A technikai okokból adódó téves árképzéskor az elállás jogát fenntartjuk.

Panaszkezelés: info [kukac] bionwell.hu  +36209368768

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

skik [kukac] skik.hu

Bionwell - Masszázsfotel | Vibrációs tréner| Infraszauna | Futópad
Árpád u. 27/A Nagyatád, Baranya megye 7500
Telefon: +36-20-9368-768 $0 to $500.000 https://bionwell.hu/image/catalog/Logok/image.jpg